Chương trình học

 

GRAMMAR & STRUCTURE

CLASS PERIOD TIME
GS 1 10 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GS 2 10 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GS 3 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
     

 


Hotline