Chương trình học

 

FOUNDATION LEVEL

CLASS PERIOD TIME
FOUND 1 12 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
FOUND 2 12 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
PACK 1 12 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
PACK 2 12 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
COMMUNICATION 1 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
COMMUNICATION 2 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
COMMUNICATION 3 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi

 


Hotline