Chương trình học

CLASS PERIOD TIME
ABC 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
FAMILY & FRIENDS
(FF1 & FF2)
44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
FAMILY & FRIENDS
(FF3 & FF4)
44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
FAMILY & FRIENDS
(FF5 & FF6)
44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
STARTERS 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
MOVERS 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
FLYERS 44Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
KET 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
PET 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 6 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 7 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 8 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 9 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 10 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 11 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
GRADE 12 44 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
LTĐH +
LT Trường chuyên
  Tùy lịch đăng ký
Solution   Tùy lịch đăng ký

Hotline