Chương trình học

COMMUNICATION LEVEL

CLASS PERIOD TIME
PRE - INTER 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
INTER 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi
UPPER - INTER 8 Tuần 2b/tuần, 2h/buổi

Hotline